Om föreningen

Släktföreningen Elias Fries ättlingar bildades den 19 juni 1929.Föreningen har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Dessutom stödjer föreningen Friesminnet i Femsjö, ett minnesmuseum om Elias Fries,genom ett årligt bidrag.


Styrelsen

Erik Fries, ordförande, Uppsala. Släktgrenen Thore Magnus.

Anders Fries, sekreterare, Umeå. Släktgrenen Thore Magnus.

Gunilla Ekström, kassör, Stockholm. Släktgrenen Thore Magnus. 

Harald Fries, ledamot, Täby. Släktgrenen Thore Magnus. 

Gunilla Broberg, ledamot, Mariestad. Släktgrenen Thore Magnus. 

Birgitta Sally Friesia Modigh, webbansvarig, ledamot, Stockholm. Släktgrenen Sally.


Kontakt
info@eliasfries.org


Medlemsbrev

Här är föreningens senaste Medlemsbrev.


Stadgar

På jubileumsårsmötet den 13 augusti 1994 i Femsjö antogs följande:

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN ELIAS FRIES ÄTTLINGAR

 

1 § Ändamål och organisation

Föreningen har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen mellan hans ättlingar. Dessa och även ingifta är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.

 

2 § Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem medlemmar som skall utses så att, om möjligt, Elias Fries' fem barns olika grenar blir företrädda.

Av ledamöterna utses halva antalet, bland dem ordföranden för tiden fram tills nästa stämma hållits; ordföranden väljes för sig. Övriga ledamöter utses för ytterligare en period.

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

 

3 § Föreningsstämma

Föreningsstämma skall - såvida stämman ej annorlunda beslutar - hållas vart tredje år på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.

På ordinarie stämma skall de ärenden förekomma som följer av 5 §. Medlem, som önskar få ärende behandlat på stämman skall anmäla detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptagas i kallelsen till stämman.

 

4 § Kallelse

Kallelsen skall genom styrelsens försorg utfärdas senast tre månader före stämman.

 

5 § Dagordning

På stämman skall förekomma följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 • Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Styrelsens berättelse och föreningens ekonomi
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Förslag från styrelsen eller medlem
 • Val av ordförande (tills nästa stämma hållits)
 • Val av andra styrelseledamöter Anm. Mandatperiodens längd är, för halva antalet en period (normalt 3 år) och för återstoden två perioder (normalt 6 år). Består styrelsen av ett udda antal, avgör stämman fördelningen på mandatperioder.
 • Val av två revisorer samt suppleanter för dem
 • Val av valberedning om tre personer Anm. Valen under p 11 och p 12 avser tiden till nästa stämma
 • Övriga frågor

 

6 § Ändringar av stadgar och upplösning av föreningen

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs att minst tre fjärdedelar av föreningens på stämma närvarande röstberättigade medlemmar så beslutar.

Detsamma gäller för beslut om föreningens upplösning. I sådant fall skall föreningens tillgångar tillfalla Friesminnet i Femsjö.