Om föreningen

Elias Fries ättlingar förening


Den 19 juni 1929 beslöt ett antal medlemmar av släkten Fries att bilda en släktförening som fick namnet Elias Fries ättlingar. Föreningen har varit aktiv sedan dess.
 

Medlemsavgiften är 200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn. För avgiften får man tillgång till vad som händer i föreningen genom skrifter, släktmatrikel, utskick och hemsida. 

Dessutom stödjer man föreningens verksamhet. Vi ger t.ex. ett årligt bidrag till Friesminnet i Femsjö, ett minnesmuseum om Elias Fries,

Dina släktuppgifter


Föreningen håller ett register över ättlingar till Elias och Christina Fries. Detta register ligger till grund för den släktmatrikel som föreningen ger ut och som kan läsas på hemsidan. Ett lösenord behövs för att du skall kunna läsa matrikeln. Lösenordet byts varje år och du får det nya när du har betalat medlemsavgiften.

För att förenkla arbetet med framtida utgåvor - den senaste är från 2016- är det viktigt att vi alla hjälps åt att meddela föreningen om tillägg och förändringar av släktuppgifter. Vi tar tacksamt emot uppgifter fortlöpande!

 

Vi tar även gärna emot uppgifter om andra släktingar eller om hur vi kan komma i kontakt med dem. Du kan lämna uppgifter till styrelsen genom att maila info@eliasfries.org


Stadgar


På jubileumsårsmötet den 13 augusti 1994 i Femsjö antogs följande:

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN ELIAS FRIES ÄTTLINGAR

 

1 § Ändamål och organisation

Föreningen har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen mellan hans ättlingar. Dessa och även ingifta är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.

 

2 § Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem medlemmar som skall utses så att, om möjligt, Elias Fries' fem barns olika grenar blir företrädda.

Av ledamöterna utses halva antalet, bland dem ordföranden för tiden fram tills nästa stämma hållits; ordföranden väljes för sig. Övriga ledamöter utses för ytterligare en period.

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

 

3 § Föreningsstämma

Föreningsstämma skall - såvida stämman ej annorlunda beslutar - hållas vart tredje år på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.

På ordinarie stämma skall de ärenden förekomma som följer av 5 §. Medlem, som önskar få ärende behandlat på stämman skall anmäla detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptagas i kallelsen till stämman.

 

4 § Kallelse

Kallelsen skall genom styrelsens försorg utfärdas senast tre månader före stämman.

 

5 § Dagordning

På stämman skall förekomma följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 • Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Styrelsens berättelse och föreningens ekonomi
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Förslag från styrelsen eller medlem
 • Val av ordförande (tills nästa stämma hållits)
 • Val av andra styrelseledamöter Anm. Mandatperiodens längd är, för halva antalet en period (normalt 3 år) och för återstoden två perioder (normalt 6 år). Består styrelsen av ett udda antal, avgör stämman fördelningen på mandatperioder.
 • Val av två revisorer samt suppleanter för dem
 • Val av valberedning om tre personer Anm. Valen under p 11 och p 12 avser tiden till nästa stämma
 • Övriga frågor

 

6 § Ändringar av stadgar och upplösning av föreningen

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs att minst tre fjärdedelar av föreningens på stämma närvarande röstberättigade medlemmar så beslutar.

Detsamma gäller för beslut om föreningens upplösning. I sådant fall skall föreningens tillgångar tillfalla Friesminnet i Femsjö.


Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar.

Kontakta styrelsen

Copyright @ All Rights Reserved