Om föreningen


Släktföreningen Elias Fries ättlingar bildades den 19 juni 1929. Föreningen har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Dessutom stödjer föreningen Friesminnet i Femsjö, ett minnesmuseum om Elias Fries, genom ett årligt bidrag. 


Vem kan bli medlem?

Ättlingar till Elias Fries och även ingifta kan bli medlemmar i föreningen. Därtill erbjuder föreningen möjlighet till stödjande medlemsskap avsett för icke Elias Fries-ättlingar. Det kan gälla enskilda personer, föreningar eller organisationer.

 

Medlemsavgift
200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn.

Föreningens bankgirokonto: 842-2453
IBAN: SE24 8000 0832 7969 3967 2843 
Bankens BIC: SWEDSESS

När du betalar avgiften är det viktigt att du uppger ditt namn. Vi är tacksamma om du även uppger din e-postadres så att vi kan hålla nere föreningens portokostnader. 


Med avgiften stödjer du föreningens verksamhet nationellt och i Femsjöbygden, kostnaden för vår hemsida, utgifter för skrifter om släkten, bidrag till våra släktmöten m.m.

 

Medlemsmötet 2021

Föreningen Elias Fries ättlingar har medlemsmöte vart tredje år. 2021 års möte, den 29 augusti, skedde via Zoom. Till ny styrelseledamot valdes Harald Fries i stället för avgående ledamoten Åsa Randahl som bland annat har ansvarat för föreningens webbsida.

Ordföranden Erik Fries kåserade om Vad har Elias Fries med fregatten Eugenies världsomsegling år 1851 att göra? Författaren Ulf Helgesson kommer inom kort att ge ut en bok om fregatten Eugenies världsomsegling 1851–1853. Han har under arbetet med boken haft kontakt med släktföreningens ordförande eftersom Elias Fries lärjunge Nils Johan Andersson var med på världsomseglingen. Nils Johan Andersson och Elias Fries brevväxlade under seglingen och material ur dessa brev kommer att ingå i boken.  


Dina släktuppgifter


Föreningen håller ett register över ättlingar till Elias och Christina Fries. Detta register ligger till grund för den släktmatrikel som föreningen ger ut. För att förenkla arbetet med framtida utgåvor – den senaste är från 2016 – är det viktigt att vi alla hjälps åt att meddela styrelsen om tillägg och förändringar av släktuppgifter. Vi tar tacksamt emot uppgifter fortlöpande! Glöm inte att också uppge ättling-id, om du känner till det, och fullständigt namn.


Om du vill bli ny medlem eller om du skickar uppgifter för en annan ny medlem lämna då gärna några upplysningar om släktband till andra ättlingar.
 

Vi tar även gärna emot uppgifter om andra släktingar eller om hur vi kan komma i kontakt med dem. Du kan lämna uppgifter till styrelsen genom att maila info@eliasfries.org


Styrelsen


Erik Fries, ordförande, Uppsala. Släktgrenen Thore Magnus.

Anders Fries, sekreterare, Umeå. Släktgrenen Thore Magnus.

Gunilla Ekström, kassör, Stockholm. Släktgrenen Thore Magnus. 

Harald Fries, ledamot, Täby. Släktgrenen Thore Magnus. 

Gunilla Broberg, ledamot, Mariestad. Släktgrenen Thore Magnus. 

Birgitta Sally Friesia Modigh, ledamot, Stockholm. Släktgrenen Sally.


Kontakta styrelsen: info@eliasfries.org


Stadgar


På jubileumsårsmötet den 13 augusti 1994 i Femsjö antogs följande:

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN ELIAS FRIES ÄTTLINGAR

 

1 § Ändamål och organisation

Föreningen har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen mellan hans ättlingar. Dessa och även ingifta är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.

 

2 § Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem medlemmar som skall utses så att, om möjligt, Elias Fries' fem barns olika grenar blir företrädda.

Av ledamöterna utses halva antalet, bland dem ordföranden för tiden fram tills nästa stämma hållits; ordföranden väljes för sig. Övriga ledamöter utses för ytterligare en period.

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

 

3 § Föreningsstämma

Föreningsstämma skall - såvida stämman ej annorlunda beslutar - hållas vart tredje år på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.

På ordinarie stämma skall de ärenden förekomma som följer av 5 §. Medlem, som önskar få ärende behandlat på stämman skall anmäla detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptagas i kallelsen till stämman.

 

4 § Kallelse

Kallelsen skall genom styrelsens försorg utfärdas senast tre månader före stämman.

 

5 § Dagordning

På stämman skall förekomma följande ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 • Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Styrelsens berättelse och föreningens ekonomi
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Förslag från styrelsen eller medlem
 • Val av ordförande (tills nästa stämma hållits)
 • Val av andra styrelseledamöter Anm. Mandatperiodens längd är, för halva antalet en period (normalt 3 år) och för återstoden två perioder (normalt 6 år). Består styrelsen av ett udda antal, avgör stämman fördelningen på mandatperioder.
 • Val av två revisorer samt suppleanter för dem
 • Val av valberedning om tre personer Anm. Valen under p 11 och p 12 avser tiden till nästa stämma
 • Övriga frågor

 

6 § Ändringar av stadgar och upplösning av föreningen

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs att minst tre fjärdedelar av föreningens på stämma närvarande röstberättigade medlemmar så beslutar.

Detsamma gäller för beslut om föreningens upplösning. I sådant fall skall föreningens tillgångar tillfalla Friesminnet i Femsjö.