Elias Fries som riksdagsman

Anförande om Elias


Vid Fries-mötet i Femsjö år 2000 höll Allan Ekström ett anförande om Elias som riksdagsman, vilket ingår i släktföreningens skriftserie nr 12.
 

Allan Ekström: "Till grund för anförandet ligger en genomgång av riksdagsprotokollen som utmynnat i en sammanfattning på 26 sidor. Att återge talen i sitt ursprungliga skick var inte tillrådligt. Åtskilliga av Elias tal i kammaren är nämligen mångordiga och långa med ett sirligt och bildrikt språk och de står – med nutida mått mätt – inte i proportion till ämnets vikt och betydelse; de ställer även krav på dagen läsare. Jag har därför varit tvungen att starkt beskära de anföranden där retoriken skymt själva det ämne som talet gällt.


Å andra sidan har jag velat förmedla även Elias personligt färgade sätt att uttrycka sig. Det gäller framförallt hans närmast lidelsefulla anförande om – med visst förbehåll - lika arvsrätt för kvinna och man med hänvisning till vad som sedan länge gällt i det småländska Värend. Det anförandet måste upplevas och tagas emot i dess ursprungliga skick, helt obeskuret. 


Det är med andra ord en redovisning av Elias gärning som riksdagsman, där han kliver ned från sin upphöjda piedestal som vetenskapsman med epitetet "svamparnas konung" och frejdigt, utan skyddsnät, kastar sig in i de då aktuella samhälls-frågorna. I mitt anförande beskriver jag Elias närmare i denna roll, som hittills varit praktiskt taget okänd." »


Ett brev till Allan Ekström från Svenska akademiens ständige sekreterare om Elias Fries som riksdagsman.